Welkom bij de LVS

Sinds 1997 heeft Limburg een Vastgoed Sociëteit die inmiddels 130 leden telt.

Het is een sociëteit die bestaat uit personen die beroepsmatig actief zijn met vastgoed in de breedste zin van het woord. Mensen die creatief, technisch, financieel en beheersmatig hun bijdrage leveren aan de vastgoedsector. Overheid, bedrijfsleven en individualisten ontmoeten elkaar in de sociëteit en op die manier vindt er een interactie plaats van kennis en ideeën in een plezierige en inspirerende setting.


Over de LVS

Historie
Vanuit een initiatief van FGH Bank NV is eind 1997 de Limburgse Vastgoed Sociëteit opgericht. Sinds die tijd is de sociëteit flink gegroeid. Het waren in de begintijd hoofdzakelijk directieleden en eigenaren van vastgoed gerelateerde bedrijven en instellingen die lid werden van de sociëteit. Actueel worden leden toegelaten die namens een bedrijf of instelling, dan wel op individuele basis, inhoud geven aan het creëren van en het omgaan met vastgoed op een manier zoals de samenleving daar om vraagt.

Doelstelling
De LVS heeft tot doel om personen die creatief, technisch, financieel en beheersmatig bezig zijn met onroerend goed bij elkaar te brengen om in een ontspannen sfeer spontaan een uitwisseling van kennis en kunde te realiseren. Uitwisseling en synergie van kennis tussen verschillende aspecten in de keten, maar ook tussen verschillende generaties en de daaraan gekoppelde diversiteit van denkbeelden. Met herkenning tussen gelijkgestemden is niets mis, maar inzicht verwerven in contraire denkbeelden verrijkt. De LVS wil een platform bieden waar mensen op een plezierige manier, vanuit eenzelfde passie elkaar kunnen ontmoeten en verrijken. Tegelijkertijd wil de LVS ook aanspreekpunt en klankbord zijn voor overheden en derden, die met deze heterogene beroepsgroep in contact willen komen of mee van gedachten willen wisselen.

Activiteiten
Vanuit het bestuur, maar nog liever samen met of door leden, worden gastlezingen, excursies en netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar in een plezierige setting actuele en relevante thema's in de schijnwerpers worden geplaatst. Een buitenlandse reis met een voor vastgoedspecialisten relevant reisdoel is een jaarlijks hoogtepunt. Het gezamenlijk reizen biedt een uitstekend kader om elkaar beter te leren kennen. Het levert bovendien ook contacten op met buitenlandse collega's en hun zienswijzen. Bij de meeste activiteiten worden leden in de gelegenheid gesteld introducé(e)s mee te nemen, waarbij enige beroepsrelevantie van de introducé(e) verwacht wordt. Het lid dat introduceert, is tevens (financieel) verantwoordelijk. Leden hebben te allen tijde voorrang op introducé(e)s.

Lidmaatschap
Personen kunnen door het bestuur of door leden voorgedragen worden voor lidmaatschap. De voordrachten worden behandeld door het bestuur en na accordering bekrachtigd. Het (bestuurs)lid dat een voordracht doet, geeft een korte beargumentering en zorgt voor een relevant CV van het kandidaat-lid. Naast inhoud speelt tevens beroepsdiversiteit en leeftijd een rol bij de selectie. De LVS wil een representatieve dwarsdoorsnede zijn van mensen die in de vastgoedketen actief zijn. Vrouwelijke leden worden, gezien de historisch disproportionele mannelijke vertegenwoordiging, extra gewaardeerd. Het betreft een persoonlijk lidmaatschap.

Het lidmaatschap eindigt wanneer het bestuur hiertoe om zwaarwegende redenen besluit. Dan wel wanneer een lid met pensioen gaat c.q. geen activiteiten meer in de bedrijfstak ontplooit. Het waarborgt een actieve sociëteit met leden die in de dagelijkse praktijk staan. Het lidmaatschap bedraagt € 250,-. per persoon per jaar. Deelname aan activiteiten worden per deelname aan leden doorberekend.